Free

$0

per month

 • Disk Space 10 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Setup Free (?)
 • 1 Free Email Accounts (?)
 • 1 FTP Accounts
 • Half Privacy
Basic

$15

per month

 • Disk Space 30 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Setup Free
 • 3 Free Email Accounts
 • 3 FTP Accounts
 • Full Privacy
Premium

$70

per month

 • Disk Space Unlimited
 • Bandwidth Unlimited
 • Setup Free
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited FTP Accounts
 • Full Privacy
[pricing columns="4"]
  [plan title="Free" button_link="#" button_label="Sign up!" price="$0 " per="month"]
    <ul class="pricing-list">
      <li><i class="icon-ok"></i> Disk Space <strong>10 GB</strong> </li>
      <li><i class="icon-ok"></i> Bandwidth <strong>Unlimited </strong> </li>
      <li><i class="icon-remove"></i> Setup Free <a class="boxtip" rel="tooltip" data-original-title="TEXT_TOOLTIP" href="#" >(?) </a></li>
      <li><i class="icon-ok"></i><strong>1 </strong> Free Email Accounts <a class="boxtip" rel="tooltip" data-original-title="TEXT_TOOLTIP" href="#" >(?) </a></li>
      <li><i class="icon-ok"></i><strong>1 </strong> FTP Accounts</li>
      <li><i class="icon-ok"></i> Half Privacy</li>
    </ul>
  [/plan]
  
  [plan title="Basic" button_link="#" button_label="Sign up!" price="$15 " per="month"]
    <ul class="pricing-list">
      <li><i class="icon-ok"></i> Disk Space <strong>15 GB</strong> </li>
      <li><i class="icon-ok"></i> Bandwidth <strong>Unlimited </strong> </li>
      <li><i class="icon-ok"></i> Setup Free </li>
      <li><i class="icon-ok"></i><strong>3 </strong> Free Email Accounts </li>
      <li><i class="icon-ok"></i><strong>3 </strong> FTP Accounts</li>
      <li><i class="icon-ok"></i> Full Privacy</li>
    </ul>
  [/plan]
  
  [plan title="Pro" button_link="#" button_label="Sign up!" price="$30 " featured="true" per="month"]
    <ul class="pricing-list">
      <li><i class="icon-ok"></i> Disk Space <strong>30 GB</strong> </li>
      <li><i class="icon-ok"></i> Bandwidth <strong>Unlimited </strong> </li>
      <li><i class="icon-ok"></i> Setup Free </li>
      <li><i class="icon-ok"></i><strong>5 </strong> Free Email Accounts </li>
      <li><i class="icon-ok"></i><strong>5 </strong> FTP Accounts</li>
      <li><i class="icon-ok"></i> Full Privacy</li>
    </ul>
  [/plan]
  
  [plan title="Premium" button_link="#" button_label="Sign up!" price="$70 " per="month"]
    <ul class="pricing-list">
      <li><i class="icon-ok"></i> Disk Space <strong> Unlimited GB</strong> </li>
      <li><i class="icon-ok"></i> Bandwidth <strong>Unlimited </strong> </li>
      <li><i class="icon-ok"></i> Setup Free </li>
      <li><i class="icon-ok"></i><strong> Unlimited </strong> Free Email Accounts </li>
      <li><i class="icon-ok"></i><strong> Unlimited </strong> FTP Accounts</li>
      <li><i class="icon-ok"></i> Full Privacy</li>
    </ul>
  [/plan]
[/pricing]

Free

$0

per month

 • Disk Space 10 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Setup Free (?)
 • 1 Free Email Accounts (?)
 • 1 FTP Accounts
 • Half Privacy
Basic

$15

per month

 • Disk Space 30 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Setup Free
 • 3 Free Email Accounts
 • 3 FTP Accounts
 • Full Privacy
Premium

$70

per month

 • Disk Space Unlimited
 • Bandwidth Unlimited
 • Setup Free
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited FTP Accounts
 • Full Privacy
[pricing columns="4" style="red"]
  [plan title="PRICING_TITLE" button_link="#" button_label="PRICING_BUTTON_LABEL" price="$0" featured="false" per="month"] TEXT_OF_PLAN[/plan]
  [plan title="PRICING_TITLE" button_link="#" button_label="PRICING_BUTTON_LABEL" price="$15" featured="false" per="month"] TEXT_OF_PLAN[/plan]
  [plan title="PRICING_TITLE" button_link="#" button_label="PRICING_BUTTON_LABEL" price="$30" featured="false" per="month"] TEXT_OF_PLAN[/plan]
  [plan title="PRICING_TITLE" button_link="#" button_label="PRICING_BUTTON_LABEL" price="$70" featured="true" per="month"] TEXT_OF_PLAN[/plan]
[/pricing]
Free

$0

per month

 • Disk Space 10 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Setup Free (?)
 • 1 Free Email Accounts (?)
 • 1 FTP Accounts
 • Half Privacy
Basic

$15

per month

 • Disk Space 30 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Setup Free
 • 3 Free Email Accounts
 • 3 FTP Accounts
 • Full Privacy
Premium

$70

per month

 • Disk Space Unlimited
 • Bandwidth Unlimited
 • Setup Free
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited FTP Accounts
 • Full Privacy
[pricing columns="4" style="blue"]
  [plan title="PRICING_TITLE" button_link="#" button_label="PRICING_BUTTON_LABEL" price="$0" featured="false" per="month"] TEXT_OF_PLAN[/plan]
  ...
[/pricing]
Free

$0

per month

 • Disk Space 10 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Setup Free (?)
 • 1 Free Email Accounts (?)
 • 1 FTP Accounts
 • Half Privacy
Basic

$15

per month

 • Disk Space 30 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Setup Free
 • 3 Free Email Accounts
 • 3 FTP Accounts
 • Full Privacy
Premium

$70

per month

 • Disk Space Unlimited
 • Bandwidth Unlimited
 • Setup Free
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited FTP Accounts
 • Full Privacy
[pricing columns="4" style="green"]
  [plan title="PRICING_TITLE" button_link="#" button_label="PRICING_BUTTON_LABEL" price="$0" featured="false" per="month"] TEXT_OF_PLAN[/plan]
  ...
[/pricing]
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÒA THUẬN PHÁT
Địa chỉ : 32 Nguyễn Nhạc, TT Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại : 0256 3533 139   - 0256 3533 179
Di động : 0914.309.538
Fax : 0256.3533 178
Website : congtyhoathuanphat.com